BOKA!

 

09.20 Välkommen till Bostadsforum 2020

Konferensen leds av Caroline Szyber. Caroline är jurist som brinner för samhällsbygget. Fd riksdagsledamot & ordf i Civilutskottet. Arbetar idag som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt juridik

Program 17 mars

09.25-10.20 Ny bostadspolitisk vision

Först fanns folkhemmet sen miljonprogrammet. I världens ensammaste land där allt färre bor ändamålsenligt. Hur ser människors behov och drömmar ute vare sig om de bor i glesbygd eller storstad, om de är gamla eller unga. När politikerna inte ger svaren vem gör det då? När politikerna inte fattar de beslut som behövs vad händer då? 

Nina van den Brink, Kulturredaktör på Fokus
Daniel Braw, Ledarskribent på Barometern                     
Widar Andersson, Chefredaktör på Folkbladet Östergötland

Per Lindvall, Ekonomijournalist på Realtid

10.20-10.40 Stadsbyggnad så mycket mer än bostäder – AMP en väg till trygghet?

Med nya AMP vill man samla kunskap och erfarenhet som finns i fråga om hur vi skapar säkra och trygga platser i närmiljön. Varför gör man detta och vad är målet? För vem är AMP?

Fredrik Reinfeldt, Tidigare statsminister, ordförande Centrum för AMP 

10.40-11.20 Förmiddagskaffe och mingel

11.20-11.50 Bromsklossen - Skattepolitisk debatt

Bromsklossen - finansieringsfrågan lägger sig som en våt filt över allt. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Bostadsbyggen har redan bromsat in. Hur kommer politiken se ut kommande år och hur kommer det påverka de som står utanför bostadsmarknaden och de som är inne på den? Vad kan förväntas av politiken de kommande åren? Skattepolitisk debatt / finanspolitisk mellan regeringspartierna och oppositionen.

Jörgen Hellman, ordförande i skatteutskottet (S)

Elisabeth Svantesson, Ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna

Jakob Forssmed, ledamot i finansutskottet (KD)

11.50-12.20 Chefsekonomerna kommenterar tidigare debatt 

Vad säger bransch/medlemsorganisationerna. Ger politiken förutsättningar? Vad är de mest oroande över? Vad behöver ske från politiken de kommande åren?

Martin Hofverberg, Chefekonom på Hyresgästföreningen

Tomas Ernhagen, Chefekonom på Fastighetsägarna

Håkan Larsson, Chefekonom på Villaägarna

12.20–13.30 Mingellunch

13.30-13.50 Fågel eller fisk
– fokus på konjunkturens inverkan på bostadsmarknaden

Är Sverige på väg in i en lågkonjunktur? Bostadsbyggandet har bromsat in. Hur kommer konjunkturen se ut kommande år och hur kommer det påverka de som står utanför bostadsmarknaden och de som är inne på den? Hur ser framtiden ut för den svenska bostads- och bolånemarknaden?

Göran Råckle, Chef Fastighetsanalys, Swedbank

13.50–14.10 RAPPORT – TRYGGHET

Presentation av handboken BoTryggt2030

Nationella riktlinjer för att öka trygghet i stadsutveckling utifrån

forskning, beprövade erfarenheter och kunskapsspridning om hur olika aktörer kan förebygga brott.

Cornelis Uittenbogaard, Forskare och stadsplanerare, Tryggare Sverige

PRAKTIKFALL – TRYGGHET 14.10–14.40

Tryggare kan ingen vara

Kan ett ”sällskapsboende”, där nyanlända 20-åringar bor tillsammans med svenska 70-åringar, skapa trygghet? Helsingborgshem testar nu ett nytt konceptboende som en del i ett brett arbete för att åstadkomma ökad trygghet och trivsel i staden.

Helsingborg arbetar systematiskt med trygghetsfrågan. Alla kommunala verksamheter involveras och arbetet sker också i bred samverkan med andra aktörer. Hör mer om hur staden och Helsingborgshem arbetar med trygghetsfrågorna, samt om Sällbo – ett unikt boende som fått stor uppmärksamhet också i internationell media av exempelvis BBC som varit i Helsingborg och ”provbott”.

Jonas Hansson, Vd, Helsingborgshem

PANELDISKUSSION – TRYGGHET 14.40–15.20

Är vi på rätt väg? Finns det förbilder? Vad kan vi lära av andra projekt? Hur kan alla samhällsaktörer bidra?

Jonas Hansson, Vd, Helsingborgshem
Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Tryggare Sverige

Linda Santesson, Regionchef på LINK arkitektur Stockholm

15.20–16.00 Eftermiddagskaffe och mingel

16.00-16.30 Hur (o)hållbar är dagens offentliga upphandling?

Varje år görs offentliga upphandlingar för ca 700 miljarder. Offentlig upphandling är därmed ett verktyg som kan göra stor skillnad och bidra signifikant till högt uppsatta och ambitiösa hållbarhetsmål. Men det måste ske på rätt sätt om vi ska kunna ställa om till ett mer hållbart samhälle. Och det brådskar! Hur tillämpas miljömässiga och sociala krav i offentliga upphandlingar idag? Skanskas har låtit intervjua 10 st. Stockholmskommuner om hållbarhetskrav i upphandling och presenterar vad dessa kommuner anger som de största utmaningarna idag. Presentationen följs av en expertpanel som kommenterar.

Katarina Anund, marknadsansvarig samordning och utveckling, Skanska

Bertil Rosquist, hållbar affärsutveckling, Skanska

16.30–17.10 Ska det vara så svårt
– om den ineffektiva byggbranschen

En presentation och samtal om effektivt byggande och dålig konkurrens. Och i nästa steg, om vi bygger smartare och billigare hur får då slutkunden (konsumenten) ta del av detta?                 

Mikael Anjou, Konsult och tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson 

Jonas Högset, chef för enheten Fastighet & Boende, Sveriges allmännytta

 

09.00–09.10 Inledning – Moderatorn inleder 

Konferenstemat leds av Susanna Höglund, Chefsekonom,
chef Ekonomi och Juridik, Sveriges Allmännytta 

09.10–09.50 Tuffa tider för Sveriges kommuner. Finns det ljus i detta mörker? 

Lågkonjunktur är på väg och många kommuner och regioner räknar med underskott. Några av slutsatserna i den senaste Ekonomirapporten från SKR är att kommuner och regioner måste effektivisera sin verksamhet. Men också att staten måste ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd. 

Annika Wallenskog, Chefsekonom,
Sveriges Kommuner och Regioner 

09.50–10.30 Akut bostadsbrist kräver faktabaserade, träffsäkra lösningar. Experten ger råd. 

Sveriges bostadsmarknad får kritik för att fungera dåligt – både från internationella bedömare som menar att vi är sårbara till följd av för hög skuldkvot, men även från många svenska bedömare som snarare menar att bostadsmarknaden är svårtillgänglig, trög med höga inträdeshinder och låg rörlighet. Hur ser det ut egentligen? Varför är bostadsköerna oändligt långa? Varför får unga inte lån till att köpa bostäder? Vår åldrande befolkning – hur bor de idag och hur vill de bo framöver? Vilken typ av bostäder behövs 

Maria Pleiborn, Demograf och seniorkonsult, WSP 

10.30-11.10  Förmiddagskaffe och mingel

11.10–11.40 The big picture: Digitalisering, bostadsbrist och megatrender 

Det görs många satsningar på digitalisering inom allmännyttans bostadsföretag, men det behöver gå fortare för att branschen ska hänga med. Vilka är utmaningarna och vilka lösningar finns? Hela 80 % av kommunerna rapporterar att de har bostadsbrist - hur trovärdig är den siffran? Varför är bostadsköns långa väntetid en dålig mätare på verklig bostadsbrist?

Johan Braw, VD, Sölvesborgshem, ordförande i allmännyttans digitala vd-råd 

11.40–12.10 Case: Träffsäker nyproduktion – framgångsreceptet! 

På senare år har branschen byggt mycket men för dyrt. Hur säkerställer vi att byggprojekten blir rätt för den aktuella målgruppen? Hur stor är efterfrågan på och betalningsförmågan för hyresrätter och för bostadsrätter i Stockholmsregionen?

Ted Lindqvist, VD, Evidens
Kim Örtenblad, Regionplanerare, Region Stockholm

12.10–13.20 Mingellunch

13.20–13.45  Rapport
Från nyanländ till hemlös - en tickande bomb

Hemlöshet har funnits i alla tider men den utmaning Sverige står inför nu är unik. På kort tid har Sverige tagit emot många asylsökande och sedermera nyanlända vilka riskerar att hamna i långvarig hemlöshet. Allt fler kommer att knacka på socialtjänstens dörr framgent, samtidigt som de kommunala budgetarna är ansträngda och Sverige styr mot en lågkonjunktur. Hur löser vi denna ekvation? 

Linda Jonsson, Analytiker, Veidekke 

13.45–14.25 The Finnish model: Making sure eveyone has a home 

Den finska modellen för social housing. Hur löser Finland problemen med boende för de med lägre ekonomiska möjligheter. Vad kan vi i Sverige lära? 

Siiri Winter, Housing advisor, Y-Foundation, Finland 
( Anförande på Engelska )

14.25–14.50 Framgångsrik ägarstyrning – vad bygger den på? 

Varje kommun ska enligt bostadsförsörjningslagen planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. De flesta kommuner tar detta ansvar bland annat genom att äga ett allmännyttigt bostadsaktiebolag och då är det viktigt att kommunen som ägare klargör vad bolaget ska göra och vilken nytta det ska tillföra kommunen och dess invånare. Vilka är det viktigaste verktygen för att åstadkomma en ägarstyrning som är både värdeskapande och överensstämmer med rådande lagstiftning? 

Jörgen Mark-Nielsen, Samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta 
Susanna Höglund, Chefsekonom, Sveriges Allmännytta 

14.50–15.30  Eftermiddagskaffe och mingel

15.30-16.00 Sverige är inte bara storstad - hur kan vi bygga även på mindre orter? 

K3-regelverket har inneburit flera förändringar för fastighetsföretag. Hur påverkar detta bostadsföretag och förutsättningarna för investeringar i hela landet? Hur påverkar reglerna mindre orter och vad händer om konjunkturen viker? Frågan finns för utredning i Januariöverenskommelsen. Hur har tillämpningen av regelverket utvecklats och vilka eventuella förändringar är på gång? 

Bo Nordlund, BREC-Bo N REC AB, Karlstads universitet & MRICS 

16.00-16.20 Seniorerna i fokus

SPF: Har kommunerna någon beredskap inför ”seniorboomen”?

Fredrik von Platen, sakkunnig SPF Seniorerna

16.20-16.40 Flytta eller inte flytta - aktuell studie

Flytta eller inte flytta, och till vad? Vilka är de största drivkrafterna och hindren? Fastighetsskatten nämns ofta som en bromskloss, men i studien om 65+ som presenteras framkommer andra minst lika betydelsefulla faktorer. Guide till 65+ är en djuplodande insiktsstudie om 65+ flyttplaner baserad på djupintervjuer, en rikstäckande enkätstudie och statistik. Studien visar vilka kommuner som har störst utmaningar med att tillgodose bostadsbehoven hos en åldrande befolkning och ger insikter kring hur man kan få fler äldre att ta ett eget aktivt beslut att flytta.

Madeleine Eneskjöld, VD, Juni Strategi & Analys

 
18 mars
TEMASPÅR - FÖRDJUPNINGSSPÅR  –  max 80 personer

Temaspår för dig som är intresserad av att fördjupa dig inom samhällsutveckling och stadsutveckling med fokus på bostäder. Specialanpassade teman på aktuella frågor inom bostads- och samhällssektorn. Du väljer själv vad du vill lyssna till.
 

Varje pass och är begränsat till max 80 deltagare och vi reserverar oss för att det kan bli fullbokat på några pass.

08.30 Välkommen

Konferenstemat leds av Erik Wennergren, Presschef, SBAB

08.35-09.10 Makrofrukost
Konjunkturläget för 2020

Lägesrapport och prognos för de närmaste årens ekonomiska utveckling och bostadsbehov. Hur utvecklas fastighets- och bostadsmarknaden, makroekonomin, räntorna, mm?

Tor Borg, Nationalekonom, Boverket

09.10-09.35 Att äga eller ägas – hur länge ska boendesegregationen tillåtas öka?

Närmare 600 000 personer bor i de 60 utsatta eller särskilt utsatta områden som nu finns i landet. Andelen ägda bostäder är i dessa områden ca 25% medan det i övriga landet är över 70%. Samtidigt vet man att många boende vill äga och att ombildning till bostadsrätt är svårt att genomföra. Ska utvecklingen gå åt rätt håll krävs nya lösningar när det gamla inte fungerar. Delägarboende är en sådan lösning som är anpassad för miljonprogrammets bostadsområden och som ger boende ett tryggt insteg mot ägande. Vilka effekter kan uppnås och är branschen mogen för nya lösningar?

Henrik Friman, VD, Andelsägarbolaget

09.35-09.50 Ägarlägenheter - lägesrapport

Vi får en genomgång av marknaden för ägarlägenheter och hur ”radhus på höjden” fungerar i dag och vad det kan innebära för framtiden. En analys över samtliga ägarlägenhetsprojekt som genomförts i Sverige presenteras, och berör frågor som: - Var byggs det och varför? Vem köper ägarlägenheter?  Vilka är alternativen för finansiering och förvaltning? Hur ser marknaden ut och vilka de ekonomiska skillnaderna är mellan bostadsrätts- och ägarlägenhetsprojekt?

Karin Belander, Affärschef analys, Svefa

09.50-10.30  Förmiddagskaffe och mingel

10.30-11.10 Renoveringsmarknaden i fokus

Värdeskapande och hållbara helhetslösningar på hur den stora underhållsskulden löses på bästa sätt - industriell effektivitet, prefabricering i färdiga koncept i kombination med varsam renovering och kvarboende hyresgäster.

Torgny Hellberg, Koncernchef, Modexa

11.10-12.00 Vad kostar det att bygga en ny stadsdel?

Detta är en fråga som många kommuner ställer sig. Många kommuner ser möjligheter i att utveckla områden och mark för fler bostäder samt lokaler för verksamheter och service. Försäljning av byggrätter ger kommunen intäkter, men täcker de kostnaderna? Hur mycket kan en kommun få in vid försäljning av bostadsbyggrätter? Vid övriga byggrättsförsäljningar? När i tiden kommer intäkterna, dvs hur många bostäder kan byggaktörerna sälja eller hyra ut per år? Ett sådant stadsutvecklingsprojekt innehåller samtidigt stora kommunala investeringar i form av olika mark och kanske saneringskostnader. Även kostnader för infrastruktur och allmän kommunalservice.

Här presenterar även en kalkylmodell med syfte att stötta kommuner att förstå sammanhanget mellan exploaterings- och kommunekonomi i större stadsutvecklingsprojekt för att få kommunekonomin att gå ihop.

Anna Rogberg, Konsult, Evidens

Representant ”från Samordning för bostadsbyggande” (Fi N 2017:08)

12.00–13.00 Mingellunch

13.00-13.40 En statsministers drömbostad

Tröskeln till bostadsmarknaden är alltför hög för många idag, och det byggs inte heller tillräckligt många nya bostäder i Sverige. Bostadskonceptet Lyckos vill göra det möjligt för fler att kunna köpa eller hyra en nybyggd bostad. En god bostad skapas från ett helhet som består av en rimlig boendekostnad, vacker arkitektur, trygghet i området och att huset du bor i är friskt.
Lyckos beskriver sitt koncept som en statsminister borde gilla.

Magnus Skiöld, Styrelseordförande, Midroc

Anders Larsson, VD, Lyckos

13.40-14.10 Så utvecklas transaktionsmarknaden 2020 - så bör säljarna agera

Transaktionsmarknaden är glödhet. Många kommuner väljer att sälja fastigheter för att kunna finansiera sina kärnverksamheter. Hur görs detta på bästa sätt? Vilka är investerarna och hur stort är deras investeringsbehov? Vilken typ av fastigheter säljer bäst? Hur ska säljarna agera för att få ut maximalt vid en försäljning? Vilka är fällorna som bör undvikas? Hur länge kommer den starka investeringsmarknaden att bestå?

Svante Jonsson, Grundare och VD, Tango

14.10–14.50  Eftermiddagskaffe och mingel

14.50-15.30 Smart facelift - utveckla och förädla bostäder

Ofta kan det vara svårt att finansiera större renoveringsprojekt. Efter flera decenniers slitage är bl.a. många fasader och balkonger uttjänta. En förädlingsmöjlighet är att ersätta de gamla balkongerna med större och särskilt inglasade balkonger. Fastigheternas ekonomi utvecklas då positivt när bruksvärdet höjs, uppvärmningskostnaden sänks och den årliga avskrivningen går ned. En presentation av en metod med analys och beräkningar.

Stephan Palmgren, Affärsområdeschef, Balco

Cecilia Högberg, VD, HSB Södertälje

15.30-16.10 Bostadsförmedling med nya möjligheter

Bostadsköerna och bostadsförmedlingarna växer och växer samtidigt som alla lägenheter inte blir uthyrda. Vilka alternativ finns till en traditionell bostadsförmedling? Kan privata hyresvärdar och allmännyttan samsas på en plats som tillgodoser de sökandes behov? Hur kan en marknadsplats förändra hyresrättens anseende? Syftet med Boplats Sverige är att förenkla och effektivisera bostadssökandet, inte bara för bostadssökande utan också för bostadsbolaget, oavsett vilken ort man befinner sig på.

Hittills är 30%  Sveriges hyreslägenheter anslutna  på en och samma sida,
107 hyresvärdar kan inte ha fel

Mikael Georgsson, Affärsutvecklingschef, Vitec

BOKA PLATS

Karta till konferenslokalen - posthuset

Tips på andra kurser och konferenser:

BYGGTEKNIK

13–14 maj 2020

Byggteknik för icke byggare. Kurs för dig som behöver en snabb uppdatering av hur byggbranchen fungerar

Från:

5495 kr

ECODRIVING

19 mars

Årligt konferens om det senaste inom bostadsutveckling, projekt, konjunktur. Debatt och flera case.

Från:

4495 kr

BOSTADSFORUM

17–18 mars 2020

Branschens stora mötesplats för dig i bostadsbranschen. Politik, marknad, projekt och bostadsutveckling.

Från:

4995 kr