Bostadsrättsförening Hur funkar en bostadsrättsförening?

Allt fler väljer bostadsrätt som boendeform. Av Sveriges drygt 4,8 miljoner hushåll utgörs nästan var femte hushåll av en bostadsrätt och det finns inte några tecken på att dess popularitet skulle minska.

Tvärtom finns det idag en utbredd vilja att kunna påverka sitt boende, även om man väljer att bo i en lägenhet. Den möjligheten får man om man väljer att bo i en bostadsrätt i stället för att bo i en hyresrätt.

Köp av bostadsrätt

Ofta används uttrycket att någon ”köper en bostadsrätt”. Detta är egentligen inte korrekt. Vad man egentligen köper är en andel i en bostadsrättsförening och med den andelen följer en nyttjanderätt till en viss lägenhet. Som köpare av en bostadsrätt blir man således medlem i en bostadsrättsförening och vad man betalar för är medlemskapet, inte lägenheten i sig.  

Förlorar man medlemskapet i bostadsrättsföreningen förlorar man även rätten till lägenheten varför den i sig inte har något värde. Värdet ligger således i medlemskapet och inte i lägenheten i sig.

Föreningsstämman och styrelsen

Även om det finns särskilda regler för bostadsrättsföreningar är de grundläggande principerna desamma som för föreningar i allmänhet. I en bostadsrättsförening är det därför föreningsstämman som är det högsta beslutande organet. I praktiken sammanträder föreningsstämman som regel endast en gång per år och då väljer man en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen av bostadsrättsföreningen.

I praktiken innebär detta att styrelsen har en mycket stor makt och den hanterar i princip allt som sker i bostadsrättsföreningen mellan föreningsstämmorna. Som exempel kan nämnas att det är styrelsen som hanterar medlemsansökningarna när en medlem säljer sin andel i bostadsrättsföreningen och det är även styrelsen som hanterar vad som ska ske om en medlem inte följer föreningens regelverk.

Du bestämmer över lägenheten

Den grundläggande principen i en bostadsrättsförening vad avser lägenheterna är att det är den enskilda medlemmen som själv ansvarar för sin lägenhet. Det innebär att du själv bestämmer över tak, golv och väggar. Du kan klä, måla och behandla dessa delar som du själv önskar. Å andra sidan är det även du själv som ansvarar om det skulle uppstår några skador i lägenheten.

Emellertid svarar du inte för gemensamhetsutrymmen och inte heller fastighetens tak eller fasad. Dessa delar är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för. I praktiken fungerar det oftast som så att styrelsen har en budget för att hantera löpande underhåll och mindre reparationer. Vad avser större renoveringar eller ombyggnationer är detta något som medlemmarna beslutar om på föreningsstämman.

Överlåtelse av bostadsrätten

När du ska sälja din bostadsrätt är det i juridisk mening inte lägenheten som du säljer. Det du säljer är medlemskapet i bostadsrättsföreningen. Du bestämmer själv det pris som du vill sälja medlemskapet för och det är i praktiken en förhandlingsfråga mellan dig och köparen. Bostadsrättsföreningen eller dess styrelse har inte något att säga till om i den delen.

Däremot måste den person som du säljer medlemskapet till godkännas som medlem i föreningen. I praktiken tas detta beslut av bostadsrättsföreningens styrelse. Det är fullt möjligt att styrelsen nekar köparen medlemskap i föreningen vilket innebär att du inte kan slutföra försäljningen utan blir tvungen att finna en annan köpare. Godtar du inte förenings beslut att vägra köparen medlemskap kan du överklaga beslutet till hyresnämnden som är en särskild domstol för bland annat tvister rörande bostadsrättsföreningar. Hyresnämnden prövar därefter om föreningens skäl för att vägra medlemskap är godtagbara enligt gällande rätt.