Aldrig förr har bostadsfrågan varit hetare än just nu


Valåret 2018 ser ut att bli något riktigt exceptionellt för oss i bostadsbranschen. Dagligen bombarderas vi av information från media och från alla håll kommer nyheter om projekt, ekonomi och olika politiska utspel.
Det byggs som aldrig förr, men för vem? Vem ska betala och vem står risken? Ska lånekarusellen fortsätta? Och hur ska nya på bostadsmarknaden komma in?

På Bostadsforum 2018 tar vi alla aktuella frågor som berör bostäder, byggande och samhällsplanering.
Med fler än 60 talare lovar vi att Bostadsforum 2018 blir det bästa någonsin.


Program den 22 mars

08.00 Kaffe & Registrering, tid att besöka mässan

09.00  Välkommen till årets Bostadsforum
Göran Cars, Professor, KTH

09.10  Bostadsbyggandet når rekordnivåer – men är vi på rätt spår?
22 steg i rätt riktning - ett rejält grepp om bostadspolitiken?
Det är val 2018, och mandatperioden börjar gå mot sitt slut. Regeringen har genom
”den största bostadspolitiska satsning­en på 20 år” startat ett omfattande bostadspolitiskt
paket med 22 åtgärder för fler bostäder. Hur går det och är bostadsministern nöjd?
Peter Eriksson, Bostadsminister

09.30  Vilket fokus har Boverket 2018?
Omställningen till ett hållbart samhällsbyggande - vilka utmaningar finns? Hur kan vi skapa förutsättningar
för en effektiv och bättre fungerande bostadsmarknad samt en ansvarsfull förvaltning av den bebyggda miljön.
Den pågående digitaliseringen - vilka möjligheter för den med sig?
Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

10.00  Vad händer i ekonomin just nu – konjunkturanalys
Aktuellt läge - analys om risker i ekonomin och vid finansiering av bostäder
Andreas Wallström, Chefsanalytiker, Nordea
Göran Råckle, Chef fastighetsanalys, Swedbank

10.30  Kaffe och mingel i utställning 

11.10  Bygga stad – nya innovativa upplägg
Samtal om att bygg framtidens stad. Hur kopplar vi bäst bostadsbyggande med övrig stadsutveckling?
Tre globala företag i en diskussion om innovativa upplägg för hur vi smart kan utveckla både små och stora städer.
Magnus Meyer, VD, WSP. Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör, Skanska. Åsa Elm, Kommunikationschef, MTR                                               

11.40. Vilka åtgärder behövs för att öka tillgången på bostäder för alla? 
Vad krävs för att kommuner med vitt skilda förutsättningar ska kunna möta behov och
efterfrågan på bostäder? Vad gör SKL för att stödja kommunerna?
Lena Micko, Ordförande SKL

12.00-13.10 Lunch och mingel i utställning

13.10  Proptech 2018 - Digitaliseringsvågen väller in  >>PROGRAM
Intro: Vad handlar”digitalisering” om? Dag Klerfelt
- Fastighetsbranschens inträde i IT-åldern Olle Bodelius, Datscha
- Smarta krediter, koll på bolånen ! Joachim Ronneback-Thomsson, Bofink
- AI i husen Anne Håkansson, forskare på KTH
- MoLi - digitalt, modernt, komplett boende, Celine Fierro fd marknadschef på techbolaget Urb-it
Avrundning, sammanfattning o avstamp inför framtidens (sannolikt) hisnande utveckling

14.10  Behovet av nytänkande och innovationer i bostadssektorn 
Sveriges Byggindustrier lägger stor vikt åt framtidsspaning. Hur möter vi en ökande kompetensbrist
och får fler att välja vår bransch? Hur arbetar vi med arbetsmiljöfrågor, hållbarhet och sund konkurrens?
Vilka nya möjligheter finns i den ökande digitaliseringen och hur kan vi effektivisera och utveckla svenskt bostadsbyggande?
Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier

14.40 Kaffe och mingel i utställning

15.20 Det bostadspolitiska valåret 2018
Bostadsfrågan blir central och glödhet i valrörelsen 2018 – för första gången på decennier.
Men hur ser de politiska skiljelinjerna egentligen ut?  Hur ser de politiska alternativen ut inför valet 2018?  
I debatten hörs röster som kräver  ett rejält omtag i bostadspolitiken. Men hur skapar vi en långsiktig och hållbar
politik inom bostadssektorn? Vilka regler och nya åtgärder föreslås för att öka bostadsbyggandet samt tillgången på fler bostäder?
Mats Green (M), Ola Johansson (C), Emma Hult (Mp), Johan Löfstrand (S)


16.10  Imploderade stadskärnor och bostadsbubblan - förändringsvågorna som skapade dagens bostadssituation 
Vilka är det bakomliggande faktorerna till den ”bubbla” vi har idag? Vilka tydliga mönster finns i utvecklingen och
vad kan vi lära av historien kring vår bostads- och finanspolitik? Kan vi bygga billigt så att alla har möjlighet att
efterfråga ett prisvärt boende? Hur styr vi utvecklingen mot en långsiktig hållbar bostadsmarknad?
Jan Jörnmark, Författare och docent i ekonomisk historia

16.40 Sammanfattning och avslutning av dagen moderator

16.50 Bostadsforums stora mingel med dryck och tilltugg

23 MARS FÖRDJUPNINGDAG

Kommunfokus - Stadsbyggnad - Bostäder:  Temaspår 1

Fredagen den 23 mars - Clarion Hotel

Så bygger vi framtidens stad

På politikernas agenda står målen om 700 000 nya bostäder och fossilfria transporter inom femton år. Social hållbarhet har kommit att bli ett nytt fokus för framtidens stadsplanering. För att möta framtiden står vi inför utmaningar som innebär helt nya frågor och roller.  Det är lika viktigt att ta in social hållbarhet i stagnerade som i snabbväxande kommuner. Under årets kommuntema tar vi upp det centrala perspektivet hur vi formar staden i framtiden. Vilka tidiga lärdomar kan vi dra från planering av ABC-staden och hur kan vi bygga nya bostäder? I framtidens skapas kreativa möten mellan människor. Vi bor, reser samt arbetar och med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger vi ett samhälle där människor vill leva – länge.  Hur gör vi detta smartast?

Program - Framtidens stad 23 mars

08:00 - 09:00       Kaffe & Registrering, tid att besöka mässan                            

09:10 - 09:10        Välkommen och inledning av dagens moderator
                           Fredrik Bergström Ek. Dr och Affärsområdeschef WSP Analys och Strategi

09.10-09.45          Keynote speaker - City development trends
                              Om stadsutveckling ur ett internationellt perspektiv
                           Peter Sharratt, UK development director WSP (anförandet hålls på engelska)

09.45-10.15          Bo-stadens gestaltning
                             Arkitekternas syn på samhällsfunktioner och attraktiva inkluderande platser.
                             I framtidens stadsutveckling blir fokus att skapa goda städer och stadsdelar där
                             viktiga samhällsaktiviteter är smart integrerade. Tidigare byggde vi för behovet av bilar,
                             nu behöver vi bygga fullvärdiga och levande stadsmiljöer utifrån människans behov.
                          Thomas Sandell, Chefsarkitekt, Sandellsandberg
        
10.15 Förmiddagskaffe, mingel och tid att besöka mässan 

10.55 Stadsbyggande och social hållbarhet
                             Stadsbyggandet och planeringen lägger fast ett landskap av livsvillkor och fördelar resurser
                             i staden på ett högst påtagligt och långlivat sätt. I dag byggs nästa alla nya bostäder för
                             en målgrupp, men är det där behoven finns? Ger nytt byggande flyttkedjor som i sin tur
                             frigör billigare bostäder för andra? Behöver vi någon typ av social housing och vem ska i så
                             fall ta initiativ till och ansvar för en sådan utveckling?
                          Anna Granath Hansson, Bostadsforskare, KTH

11.25-11.50        En nationell arkitekturpolicy - Arkitekturen angår oss alla!
                           Arkitekturen är en samhällsresurs och ett verktyg för att skapa mervärden i vår livsmiljö.
                           Hur kan kunskapen om arkitekturens roll som instrument och gestaltningsprocess öka?
                           Hur får vi till stadens gestaltning med bra bostäder?
                        Patrik Faming, Planeringsarkitekt SA/MSA, 
                        Verksamhetssamordnare Boverkets ledning

11.50-13.00      Lunch och tid att mingla och att besöka mässan

13.00                Statens roll för bostäder för alla
                           Hållbar stadsutveckling - råder delat ansvar eller allas ansvar? Visst ska vi ha bostäder för
                           alla – men hur? Vem vågar bygga för integration och hur genomförs detta på ett
                           framgångsrikt sätt?
                        Alf Karlsson, Statssekreterare på Näringsdepartementet

13.20                Kommunens roll
                           Hur byggs den attraktiva staden och hur kan den kommersiella potentialen tas till vara?
                        Åsa Bellander, Kommundirektör, Sundsvalls kommun 

13.50-14.10       Trafikverkets nya roll
                          Trafikverket har ett nytt och bredare uppdrag som handlar om att i framtiden bidra till
                          fler bostäder och bättre samhällsutveckling. Hur ser detta ut och vilka utmaningar finns
                          på agendan?
                       Stefan Engdahl, Planeringsdirektör, Trafikverket

14.10                 Brainsträckare

14.20-14.30     Den nya ABC staden
                         Framtidens stadsutveckling och infrastruktur. Vad kan den nya nationella infrastrukturplanen
                         bidra med?
                      Åsa Elm, Kommunikationschef, MTR

14.30-14.50     Redo för framtidens stad - Sustainable city solutions
                      Marcel Kroeze, Head of Scania Sustainable City Solutions

14.50-15.30     Eftermiddagskaffe, mingel och tid att besöka mässan

15.30-16.30    SÅ FORMAR VI FRAMTIDENS STAD – TRE KOMMUNER, TRE EXEMPEL
                        Hur formar vi staden för framtida generationer? Hur tillvaratar vi samtidigt den
                        gamla/befintliga stadens värden och kvaliteter?

CASE 1:         Lund - idéernas stad
                     Björn Abelson, Ordförande i byggnadsnämnden Lunds kommun

CASE 2:         Fokus Skärholmen – socialt hållbar stadsutveckling
                       Med utgångspunkt i lokala behov och förutsättningar utvecklas Skärholmen till en sammanhållen och trygg stadsdel
                    Karin Ahlzén, Projektchef för Fokus Skärholmen i Stockholm

CASE 3:        Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt
                       Platsens betydelse, människorna och idén om samhällsutveckling
                    Jan Malmgren, Samhällsutvecklingsdirektör i Varberg

16.30            Sammanfattning och avslutning av dagens moderator

Bostadsmarknaden - Temaspår 2

Fredagen den 23 mars - Clarion Hotel


Affärskritiska risker i fokus

Bostadsmarknaden är i hetluften minst sagt. I media möts vi av krigsrubriker om bostadspriser som faller, bostadsutvecklare som vinstvarnar och hushålls som skuldsätter sig allt mer.  Samtidigt har Sverige en stark ekonomi, hög sysselsättning och en akut bostadsbrist i stora delar av landet. Vad är det som gäller egentligen? 

På detta temapass vänder sig till bostadsutvecklare och -investerare diskuteras den kommersiella transaktionsmarknaden, hyresrättsmarknaden, bostadsrättsmarknaden, och behovet av nyproduktion. Var och vad ska aktörerna bygga? Hur går flyttströmmarna egentligen?  Vilka är de affärskritiska riskerna på dagens bostadsmarknad?

Välkommen!

Program Bostadsmarknaden 23 mars

08:00 - 09:00       Kaffe & Registrering, tid att besöka mässan                             

09:10 - 09:20       Temaspårets moderator Dag Klerfelt inleder

09:20 - 09:50       Läget på transaktionsmarknaden - idag och framöver
                             Transaktionsvolymerna har nått nya toppnivåer år efter år och bostäder är en tung sektor.
                             Hur är utsikterna för resten av året?                                  
                          Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella

09:50 - 10:20       Investeringscaset för bostäder - guldgruva eller Svarte Petter?
                             Är bostäder fortfarande en lönsam investering, vad kan vi dra för slutsatser av den
                             senaste statistiken?            
                          Rikard Eliasson, Client Consultant, MSCI

10:20 - 11:00       Förmiddagskaffe, mingel och tid att besöka mässan    

11:00 - 11:30       Att få grepp om flyttströmmarna är inte så lätt som det verkar
                            Två busslaster till Stockholm varje dag, avfolkning av landsbygden, ny grön våg?
                            Hur ser egentligen flyttmönstren ut i Sverige?  
                         Jan Amcoff, Docent i kulturgeografi, Uppsala universitet

11:30 - 12:00       Stad, land, villa eller lägenhet - hur vill folk bo egentligen?
                            Boverket pekar på ökat bostadsbehov och politikerna vill bygga helt nya städer.
                            Finns det risk att vi bygger för mycket? Och hur vill folk bo egentligen?                      
                         Maria Pleiborn, Demograf & Senior rådgivare, WSP Analys & Strategi

12:00 - 13:00       Lunch                    

13:00 - 13:30       Ökad rörlighet - minst lika viktigt som ökat byggande
                            Hur många flyttar krävs för en bostadsmarknad i balans? Vilka grupper vill och behöver
                            flytta mer? Hur kan det bli verklighet?  
                         Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet

13:30- 14:00        Bostadsrättsföreningarnas gömda lån - en tickande bomb?
                            Bostadsrättspriserna har stigit kraftigt och så även köparnas skuldsättning. Dessutom
                            kan det finnas stora lån i föreningen. Hur stort är problemet och vad kan hända framöver
                            om räntorna stiger?    
                         Magnus Löfgren, Jurist, ekonom & partner, Jurideko

14:00 - 14:30       Ett byggande som svarar upp mot behovet
                            Det har byggts mycket bostäder på senare år, men har man byggt rätt typ av bostäder?
                            Hur ska man tänka som projektutvecklare, investerare och beslutsfattare på kommunal
                            nivå? Vilka verktyg finns för att på ett korrekt sätt bedöma den lokala efterfrågan?                
                         Tor Borg, Head of Research Nordics, JLL

14:30- 15:10        Eftermiddagskaffe, mingel och tid att besöka mässan    

15:10- 15:45        Finansiering för svenska fastighetsbolag - vikten av att ha flera finansieringskällor
                            Svenska fastighetsbolag har i rask takt expanderat sina portföljer samtidigt som värderingar
                            gått upp. En av de främsta risker som fastighetsbolag möter idag är refinansieringsrisk.
                            Hur kan bolagen hantera denna risk? Är det skillnad i kreditrisk när det gäller förvaltande
                            bolag och renodlade fastighetsutvecklare?
                         Maria Gillholm, Senior kreditanalytiker, Moodys

15:45 - 16:20       Expertpanel om bostadsmarknadens framtid
                            Vilka omvärldsfaktorer, ekonomiska fundamenta och regelverk kommer att ha den starkaste påverkan
                            på bostadsmarknaden framöver? Hur kommer demografi och önskemål om framtida boendeförhållanden
                            att påverka efterfrågan, utbud och priser? Kommer bostadsfastigheter även framgent att ses som en långsiktigt
                            stabil investering med låg risk? Medverkar i panelen gör:
                         Ingemar Rindstig, Leader Real Estate Nordics, EY
                         Maria Pleiborn, Demograf & Senior rådgivare, WSP Analys & Strategi                          
                         Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella

16:20- 16:30        Moderator Dag Klerfelt sammanfattar kort dagens konferens och avslutar

Bostadsbyggande och projekt - Temaspår 3

Fredagen den 23 mars - Clarion Hotel

Fler bostäder för alla målgrupper

Bostadsbyggandet i Sverige går för högvarv och börjar nu närma sig nivåerna under rekordåren på
1960-talet. Men bygger vi rätt i förhållande till behoven? Hur ser byggandet ut 2030? Hur samverkar olika aktörer? Var finns utvecklingen och de goda exemplen? Utförs bostadsbyggandet i samklang med de djärva målen om hållbarhet? Hur kan vi använda modern teknik för bostadsproduktion och smartare bostäder?  Ta del av den senaste utvecklingen.


Välkommen!


Program  Bostadsbyggande och projekt 23 mars

08:00 - 09:00      Kaffe & Registrering, tid att besöka mässan   

09.00                   Inledning av temaspårets moderator Stefan Attefall

09.10                    Analys av Bostadsbyggarbranschen
                             Bostadsbyggande i Sverige nu och i framtiden. Förutsättningar, möjligheter, svårigheter
                             – så behöver politik, aktörers samspel och byggproduktion utvecklas.
                             Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke  

09.40                   Aktuellt från Boverket
                             Vad finns det för bidrag att söka idag för bostadsbyggande? Vilka nya lagar och regler finns
                             att berätta om? Aktuella projekt för bygglov och ärendehantering. Utvecklingen av PBL
                             Kunskapsbanken.
                          Lena Hagert Pilenås, Enhetschef Hållbara byggnader, Boverket 

10.10                   Läget med upphandling av flerbostadshus och småhus
                            Hur ser läget ut för gemensam upphandling av bostäder via SKL och vad är på gång?
                         Sara Baggström, Kategoriansvarig bostad och entreprenad, SKL Kommentus 

10.30                  Förmiddagskaffe, mingel och tid att besöka mässan 

11.10                   Attraktiv stadsbyggnad som är billig att bygga
                           I byggboomens Sverige är arkitekturen mer likriktad än någonsin, och det byggs nästan
                           bara modernism. Men några enstaka byråer går emot smakmonopolet och låter sig inspireras
                           av klassisk tradition, med den levande småstaden som motto.
                        Erika Wörman, arkitekt, MSA Djurgårdsstaden Arkitekter 

11.40               SABOs Kombohussatsning
                          Kombohusen är ett lyckosamt initiativ som visar på hur vi smart kan projektera och
                          upphandla bostadsprojekt. Kan fler använda denna modell? Hur går vi vidare?
                       Jonas Högset, Chef Fastighet & Boende, SABO

12.10              LUNCH

13.10              Så kan industriellt byggande ge en varierad stadsbild
                        I Sverige råder ett stort behov av bostäder, inte minst inom de grupper vars betalningsförmåga är
                        lägre än genomsnittet. Med ökande priser på nyproduktion och brist på arbetskraft på byggarbetsplatser, har industriellt
                        byggande fått en allt viktigare roll. Men kan industriellt byggda bostäder och samhällsfastigheter ge en varierad stadsbild
                        utan att vi upprepar 1960-talets miljonprogram?
                     Joakim Henriksson, VD, Obos Sverige
       
13.30              Se människor och deras behov – social hållbarhet i praktiken
                     
Att erbjuda människor en rättvis chans till ett eget hem är en given startpunkt för social hållbarhet.
                        Prisvärda bostäder gör skillnad och möjliggör för människor att bo kvar i sitt område istället för att flytta när
                        man söker något nytt. Hur kan befintliga områden förändras och hur ter sig teorin i praktiken när det kommer till social hållbarhet?
                     Bengt Fardelius, Chef Affär, BoKlok


13.55             Framtidens boende
                        KTH Live-In Lab är flexibelt designad för att hantera många olika tänkbara produkter och
                        tjänster, var för sig men mest intressant, i ett verkligt system. Utveckling sker i samråd mellan
                        de forskare och företag som använder plattformen. KTH Live-In Lab är öppen för alla som vill
                        utföra tester och verifiering av produkter och tjänster.
                     Jonas Anund Vogel, Föreståndare, KTH Live-In Lab

14.20             Eftermiddagskaffe, mingel och tid att besöka mässan

14.50            FÅR VI PRESENTERA 5 NYA BOSTADSKONCEPT!


                    
1. Riksbyggens tre nya modeller för fler bostäder
                      Hyrköp innebär att den boende hyr en bostadsrätt som denne sedan har förtur att köpa.
                    Kooperativ hyresrätt är en upplåtelseform för lägenheter med en låg insats som gör att de
                      kan efterfrågas av unga vuxna. Ungdomsettor på 30 kvadratmeter för 95 000 kr.
                    Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad

                    2. Brf 2.0
                      Ett nytt och annorlunda finansieringsupplägg där föreningen lånar upp till 88 procent av
                      fastighetens värde och brf-köparen betalar i sin tur 12 procent av det. Köparen erlägger en
                      fast insats om cirka 10.000 kr/kvm. Hur fungerar detta, vilka risker finns och för vem?
                   Christofer Carlsson, VD, Well Fastigheter

                   3. Crowdfunding
                      ETC Bygg är ett nytt byggbolag som ska bygga hyresrätter som är billigare än de
                      gängse,  miljövänligare och som med sin modell vill provocera andra aktörer att göra samma sak.
                      Det handlar om hus i massivt trä på upp till 12 våningar. Husen blir i helt självförsörjande på
                      el genom solceller. Finansiering sker bl.a. med crowdfunding.
                   Johan Ehrenberg, Initiativtagare, ETC Bygg

15.50         DEBATT – DISKUSSIONSFORUM
                    Konsten att tajma bostadsproduktion med marknaden. Vad tror vi om de nya bostadskoncept som
                    nu presenteras. Vem ska stå risken att bygga nya bostäder på en marknad som saknar en stabil
                    och långsiktig bostadspolitik?

                 Medverkande
                   Göran Råckle, Chef fastighetsanalys, Swedbank
                 Kristin Andersson, Stockholms Byggmästareförening
                 Sara Baggström, Kategoriansvarig bostad och entreprenad, SKL Kommentus

16.20       Sammanfattning och avslutning