Sök
  • Kurt Elstad

Boverkets bostadsmarknadsenkät presenterar en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2019.

I år har Sveriges samtliga 290 kommuner besvarat enkäten. Du hittar resultatet av enkäten på kommunnivå i öppna data.


Totalt 240 kommuner (83 procent) anger underskott på bostäder. Det är en minskning med 3 kommuner på ett år respektive 15 kommuner på två år. Totalt 46 kommuner anger att bostadsmarknaden är i balans, vilket är 4 kommuner fler än förra året. Hyresrätter är den upplåtelseform som flest kommuner uppger behöver tillkomma. Många kommuner påpekar att det finns ett behov av större lägenheter, och då framför allt större hyresrätter. Begränsande faktorer för bostadsbyggandet. I många kommuner begränsas bostadsbyggandet av höga produktionskostnader och av att det är svårt för privatpersoner att få lån. De flesta kommuner har nu aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. I år har 261 av kommunerna, alltså 90 procent, aktuella riktlinjer (antagna 2011 eller senare). Det saknas bostäder för grupper med låga inkomster eller som av andra anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden.Detta gäller trots att antalet nybyggda bostäder har ökat kraftigt på senare år. 265 kommuner hyr ut lägenheter med särskilda villkor för personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det är en ökning med 15 kommuner sedan förra året.


Läs mer på Boverket