Det råder det bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner, vilket är en ökning sedan 2016. 34 kommuner anger att man har en balans i bostadsmarknaden.

Höstens nya analyser har visat på en avsvalnad bomarknad med fallande priser.
Detta är inget som verkar skrämma byggherrarna skriver Byggvärlden.
Enligt en enkät som man låtit göra ihop med Sverige Bygger så säger 84 procent av de svarande att byggplanerna ligger kvar som tidigare.

Byggvärlden och Sverige Bygger har tagit fram statistik över planerade byggstarter 2018. Vi har valt flerbostadsprojekt som överstiger 10 miljoner kronor. Byggherrarna till dessa projekt, som finns i hela landet, har fått svara på hur planerna ser ut med tanke på den ostadiga bostadsmarknaden.

Svaren på enkäten (se cirkeldiagrammen på sidan 5) ger en indikation på läget och i vilken omfattning byggplanerna ligger kvar eller är framflyttade under 2018.
84 procent svarade att deras planer ligger kvar som tidigare. 16 procent svarade däremot att planerna har ändrats.

Av de som ändrat sina byggplaner svarar 50 procent att byggstarten är framflyttad minst 3-6 månader mot tidigare planer. För 25 procent av projekten är byggstarten framflyttad mer än sex månader och för ytterligare 25 procent är planerna framflyttade på obestämd tid. Det finns till och med risk att projektet ställs in helt.

Orsakerna till förändringarna är många. Det handlar om allt från ”trögare försäljning”, ”prisutvecklingen” och ”minskad efterfrågan” till ”försenad detaljplan”, ”överklagade planer” och ”dålig kommunal handläggning”.

Regeringens skärpta amorteringskrav har tidigare mött kritik från bland annat mäklare och bygg- och fastighetsbolag. Missnöjet visar sig även i enkäten där 65 procent av de tillfrågade byggherrarna anser att amorteringskravet påverkat bostadsmarknaden. 20 procent tror däremot inte på den förklaringen.

 

Läs hela artikeln och ett urval av enkätsvaren