DEBATT. Finansdepartementet håller på att utarbeta ett skatteförslag som kommer att påverka det samhället mycket negativt med allvarliga konsekvenser för investeringar i fastigheter och annan infrastruktur – särskilt för hyresbostäder, skriver revisorn Ingemar Rindstig.

De nya reglerna kommer att med säkerhet medföra högre hyror, mindre hyreshusbyggande, högre byggkostnader och mindre möjlighet att bra renovera och underhålla hyreshusen. Jag talar om begränsningen av avdrag för externt betalda räntor i affärsverksamhet. Det kom ett EU-direktiv om detta i juni 2016, som medlemsländerna ska införa per 1 januari 2019.

EU-direktivet syftar till att begränsa internationell skatteplanering, varför det är obegripligt att externa räntor alls berörs – borde bara avse närståenderäntor. EU-direktivet begränsar ränteavdragen till 30 procent av EBITDA (resultatet före räntor). Direktivet medger dock en rad undantag, där man ändå får fullt avdrag. Man kan undanta lån som togs före juni 2016, undanta bolag där lånen är lägre än koncernens belåning, undanta infrastruktur och så finns ett schablonundantag om 3 miljoner euro. I det svenska förslaget medges inga undantag utom ett schablonundantag på 100.000 kronor!

Förslaget är försåtligt eftersom det i dagens låga ränteläge (2 procent) inte påverkar beskattningen mycket. Men redan i ränteläget 4 procent, skulle ett normalt bostadsbolag betala mer än 100 procent i skatt. Ja ni läser rätt – som Pomperipossa för den som kommer ihåg en gammal debatt. Alla företag som investerar och lånar till investeringarna får högre skatt. För dem som investerar i tillgångar med låg avkastning, som hyresbostäder, blir det mest katastrofalt. De allmännyttiga bolagen i Sabo talar i sitt remissvar om en ”tickande bomb”. De bostadsbolag som framför allt kommer att drabbas är ekonomiskt svaga företag på orter med svag marknad och minskande befolkning.

Om vi vill ha investeringar i billiga hyresrätter så är förslaget en katastrof. Därför är det obegripligt oklokt av Sverige att gå längre än EU-direktivet – i stället borde effekterna minskas genom att använda alla tillåtna undantag. Så gör Tyskland. Enligt vad jag hör överväger England att undanta fastighetsbranschen eftersom den avser infrastruktur, som kan undantas enligt EU-direktivet.

Läs hela debattinlägget på DI

Ingemar Rindstig medverkar på Bostadsforum den 23 mars på Temat Bostadsmarknaden

Expertpanel om bostadsmarknadens framtid

Vilka omvärldsfaktorer, ekonomiska fundamenta och regelverk kommer att ha den starkaste påverkan
på bostadsmarknaden framöver? Hur kommer demografi och önskemål om framtida boendeförhållanden
att påverka efterfrågan, utbud och priser? Kommer bostadsfastigheter även framgent att ses som en långsiktigt
stabil investering med låg risk? Medverkar i panelen gör: 
Ingemar Rindstig, Leader Real Estate Nordics, EY
Maria Pleiborn, Demograf & Senior rådgivare, WSP Analys & Strategi
Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella