Staten ska ges en betydligt mer aktiv roll i bostadsförsörjningen. Detta om de förslag som utredaren Hanna Wiik presenterar i rapporten ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” genomförs.

I nuläget saknar landets kommuner överblick av bostadsbehovet hos allt större grupper svaga hushåll. Det är utifrån den utgångspunkten utredaren Hanna Wiik nu föreslår en ny bostadsförsörjningslag för att få fram fler bostäder för svagare grupper. I hennes förslag, som togs emot av bostadsminister Peter Eriksson (MP) under tisdagen, finns förslag till nytt arbetssätt.

– Vi behöver ett förtydligande av kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Utredningen visar på ett arbetssätt och ansvarsfördelning som innebär att det planeras och byggs bostäder för alla inkomstgrupper. Det är bra. De olika verktyg som kommunerna har idag går att använda för att klara uppgiften, säger Peter Eriksson.

Utredningen föreslår en ny samverkansmodell där Länsstyrelserna ska försöka uppnå avtal med kommunerna och regionerna för insatser med statlig finansiering. Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna ges olika roller och förväntas bidra till att skärpa och förfina bilden av bostadsbristens omfattning, och vad som är effektiva insatser för att åtgärda den. Förhoppningen är ett skarpare tryck för att åtgärda bostadsbristen.

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige, har deltagit i utredningen som expert. Han tycker att det var rätt, givet den begränsade tid Hanna Wiik har haft på sig, att fokusera på hur det allmänna kan bli bättre på att analysera de faktiska stödbehoven. Men han menar att det är långt från tillräckligt och pekar på nödvändiga åtgärder utanför utredningens mandat.

– Alla tjänar på att det byggs fler bostäder. För dem med sämst betalningsförmåga är det dock viktigt att det allmänna betraktar bostadsförsörjningsansvar som mycket mer än en fråga om byggande. Möjligheter att finna bostäder i det befintliga beståndet och bostadspolitiska åtgärder som med större träffsäkerhet än i dag stärker deras ställning på bostadsmarknaden är viktigare, säger Martin Lindvall.

 

KällaFastighetstidningen