Under 2017 har SABO givit en grupp vd:ar i medlemsföretag i uppdrag att ge förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet.
Gruppen har identifierat tre huvudsakliga problemställningar som gäller främst oenighet om underlaget till förhandlingarna, brist på långsiktighet och avsaknad av en opartisk tvistelösning.

– Jag är glad över de konkreta förslag som vi tagit fram och jag hoppas att arbetsgruppens förslag ska genomföras redan i höst, säger Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder och ordförande för SABOs vd-grupp för hyror.

Hyresrätten är viktig för en fungerande bostadsmarknad som ska möta både demografiska förändringar och arbetsmarknadens behov, betonar han.

Samtidigt har SABOs styrelse arbetat fram ett positionspapper för ett mer hållbart sätt att bestämma hyror genom förhandling på.

– Kollektiva hyresförhandlingar är bra både för hyresvärdar och för hyresgäster. Det är glädjande att vi i SABOs styrelse nu kan presentera konkreta förslag för ett hållbart sätt för att bestämma hyror genom förhandling, säger Åsa Johansson, ordförande för SABOs styrelse.

Vd-gruppens förslag

Gruppen har under året utarbetat en rapport med förslag till utveckling av systemet som innebär i huvudsak att

  • De lokala parterna förbinder sig att gemensamt ta ett långsiktigt ansvar för hyresrättens utveckling på orten.
  • De lokala parterna genomför en strukturerad hyresdialog, som ska utmynna i den årliga hyresförhandlingen.
  • SABO och Hyresgästföreningen centralt stödjer de lokala parterna i utvecklingsarbetet av en strukturerad hyresdialog.
  • Underlaget för hyresdialogen bör vara ett antal nationella och lokala parametrar som har betydelse för ekonomi, förvaltning och utveckling av bolagets bostäder. Urvalet av parametrar ska vara fastställda av parternas centrala organisationer.
  • De tre centrala aktörerna – Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO – utvecklar gemensamt ett oberoende tvistelösningsorgan. Detta organ ska kunna pröva kollektiva hyrestvister oavsett om fastighetsägaren eller hyresgästorganisationen är medlem eller inte i någon av organisationerna. Kostnaden för att anlita organet ska de tvistande parterna stå för med lika stor andel.

– Vd-gruppens förslag ger förutsättningar för bättre förhandlingar och förhandlingsresultat som båda parter kan anse vara rimliga och som kan förklaras. Förslaget ger också en grund för en mer stabil och förutsägbar hyresutveckling, som då gynnar både en god förvaltning och nyproduktion som möter framtida behov, säger Susanna Höglund, chef för enheten för ekonomi och finans på SABO.

 

Källa SABO