Studien som publiceras av Helsingborgshem idag visar att 460 nybyggda lägenheter har gjort det möjligt för 883 hushåll att flytta till eller inom Helsingborg. De bostäder som blivit lediga har erbjudit en bred variation och varit utspridda över hela staden.

Såväl Boverket som SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsorganisation) betonar betydelsen av att bygga nytt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden med syfte att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt. Samtidigt har det saknats större studier som visar nyproduktionens effekter på rörligheten liksom om de flyttkedjor som uppstår verkligen når ut i bostadsområden med låga hyror. Helsingborgshem har under två års tid kartlagt flyttkedjor som skapats när 460 nyproducerade bostäder byggts i fem olika projekt.

– Studien har mycket nytt att lära oss. Det blir tydligt att nyproduktion faktiskt ökar många människors möjlighet att påverka sin livssituation och det gäller även bostadssökande som står utanför den reguljära bostadsmarknaden, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Helsingborgshem kan konstatera att av 883 hushåll som funnit en ny bostad är det 89 hushåll som fått in en fot på den reguljära bostadsmarknaden och lämnat föräldrahem, andrahands- eller korttidsboenden.

 

Läs mer om studien här